Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Dagje Heusden ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 71858334. (hierna: Dagje Heusden (= dagjeheusden.nl / www.dagjeheusden.nl).

 

ARTIKEL 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: - Dagje Heusden: Dagje Heusden en evt (onbetaalde) medewerkers. Klant: de wederpartij van www.dagjeheusden.nl, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon (= zowel de deelnemer(s) van het Uitje/Evenement als de eigenaar/verzorger van het Uitje/Evenement. Deelnemer of deelnemers: de natuurlijk persoon of natuurlijke personen die onderdeel uitmaken tot de groep van de Klant. Uitje: het arrangement en/of de activiteit(en) welke door of middels tussenkomst van Dagjeheusden.nl aan de Klant is aangeboden. Overeenkomst: de door Klant aanvaarde offerte, Reservering en/of Overeenkomst met Dagje Heusden. Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden van Dagje Heusden Boeking of Reservering: Het verzoek van Klant op grond waarvan Klant bij Dagje Heusden een Uitje boekt. Bevestigingsmail: De e-mail waarmee Dagje Heusden de mondelinge reservering bevestigt. Reserveringssom: de totaalsom van het door Klant geboekte Uitje.

ARTIKEL 2: Totstandkoming van de Overeenkomst 2.1 Aanbiedingen en/of offertes van Dagje Heusden, al dan niet voor zichzelf en/of een ander uitgebracht, zijn één en ondeelbaar, en vervallen indien aanvaarding niet tijdig en/of volledig plaatsvindt. Een eventuele mondelinge reservering wordt bevestigd per e-mail aan de hand van een opdrachtbevestiging welke tussen partijen bindend is. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd en is er aldus geen Overeenkomst tot stand gekomen. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht. 2.2 Degene die de Overeenkomst namens of ten behoeve één of meerdere personen aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze Overeenkomst voortvloeien. 


ARTIKEL 3: Uitvoering van de Overeenkomst 3.1 Dagje Heusden zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Dagje Heusden zonder vereiste medewerking van of mededeling aan de Klant het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. 3.3 De Klant draagt zorg voor tijdige, correcte en volledige aanlevering van de gegevens waar Dagje Heusden om heeft verzocht, of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen en/of te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de Klant het vorenstaande niet naleeft heeft Dagje Heusden het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. 3.4 Dagje Heusden is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens aan Dagje Heusden heeft verstrekt. 3.5 De Klant vrijwaart Dagje Heusden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is. 3.6 Dagje Heusden heeft het recht reserveringen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan een reservering te verbinden.

ARTIKEL 4: Betaling 4.1 Tenzij Dagje Heusden en de Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen dient de Klant uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de datum van het Uitje de totale aan Dagje Heusden verschuldigde reserveringssom voldaan te hebben. 4.2 Niet tijdige betaling door de Klant kan annulering en/of opschorting van het Uitje tot gevolg hebben. In vorenstaand geval is Dagje Heusden niet gehouden tot restitutie van enig bedrag aan de Klant. 4.3 Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling verkeert de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan Dagje Heusden verschuldigd berekend over het bedrag van de factuur, waarbij het navolgende geldt: (a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf is de vertragingsrente gelijk aan 1,5 % (zegge: anderhalf procent) per kalendermaand. 4.4 In het geval de Klant in verzuim is met de tijdige en/of volledige betaling van de door Dagje Heusden aan de Klant in rekening gebrachte bedragen is de Klant aan Dagje Heusden buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt: a) voor zover de Klant niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Dagje Heusden aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog binnen 14 (zegge: veertien) kalenderdagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Dagje Heusden wordt voldaan. (b) Voor zover de Klant handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Dagje Heusden aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van
artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15% van het door Dagje Heusden te vorderen bedrag, zulks met een minimum van EUR 25,00.

ARTIKEL 5: Reserveringssom / Bemiddelingscourtage 5.1 Bij iedere reservering brengt Dagje Heusden bemiddelingskosten in rekening. De hoogte van deze kosten zullen per reservering 4,95 (excl 21% BTW) bedragen ten tijde van opstelling dezer Algemene Voorwaarden. Dagje Heusden is echter gerechtigd deze kosten marktconform en in redelijke wijze aan te passen. 5.2 In de reserveringssom zijn niet inbegrepen: a. Het vervoer per touringcar, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen; b. De kosten van reisbagage-, reisongevallen-, ziektekosten-, en annuleringsverzekering; c. Eventuele meerkosten voor extra consumpties en gebruikte materialen. 5.3 Tenzij anders vermeld gelden de prijzen per persoon, in euro’s en exclusief BTW. 5.4 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals deze bekend waren tijdens het op stellen van het Uitje. Dagje Heusden behoudt zich het recht voor om vóór het tot stand komen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke BTW-voorschriften. 5.5 Dagje Heusden rekent, tenzij anders met klant is overeengekomen, 10% (excl 21% BTW) bemiddelingskosten over de gangbare, op dat moment geldende, prijs van het evenement. Deze prijs wordt door de klant (eigenaar van het evenement / uitje) bepaald en naar behoeven aangepast en altijd tijdig doorgegeven aan Dagje Heusden. Prijswijzigingen van uitjes /evenementen nadat die is geboekt door de klant (deelnemer aan het uitje / evenement) kunnen niet meer voor die betreffende reservering worden doorgevoerd.

 

ARTIKEL 5A: Aanmeldingen van evenementen en uitjes/workshops e.d. kunnen worden gedaan via de contactpagina of via mail: info@dagjeheusden.nl of via telefoon/app: 06-48672474. Vermeld aub duidelijk de naam en inhoud van hetgeen u aanbiedt, de prijs excl 9% BTW. De duur van het uitje, de locatie, het minimale en maximale aantal deelnemers, kinderen en/of volwassenen, evt de min. of max. leeftijd. Geef een duidelijke uiteenzetting van de inhoud van het evenement en hetgeen inclusief/exclusief in de prijs wordt aangeboden. Foto's kunnen worden aangeleverd echter hoeven door Dagje Heusden niet te worden gebruikt. Fotomateriaal wordt door Dagje Heusden zelf gekozen en geselecteerd.

ARTIKEL 6: Wijzigingen door de deelnemer(s) 6.1 De reservering kan door de Klant in overleg met Dagje Heusden gewijzigd worden indien en voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is. Bij het op verzoek van de Klant in mindering brengen van het aantal deelnemers aan het Uitje gelden de in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden vermelde annuleringsvoorwaarden.

ARTIKEL 7: Annuleringen 7.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de Klant zal Dagje Heusden – behoudens schriftelijk anders overeengekomen – de navolgende kosten bij de Klant in rekening brengen.: a. annulering 1 week voor bedoeld tijdstip 50% van de totale reserveringssom b. annulering < 1 week voor bedoeld tijdstip 100% van de totale reserveringssom 7.2 De Klant is gehouden annuleringen schriftelijk per post en/of per e-mail aan Dagje Heusden mede te delen. 7.3 Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot uiterlijk drie weken voor het Uitje kosteloos worden aangebracht. Bij vorenstaande aanpassing geldt de laatst bekende groepsgrootte als uitgangspunt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden – tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen – de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen annuleringsbepalingen toegepast. Bij vermindering van het aantal
deelnemers heeft Dagje Heusden het recht de reserveringssom per deelnemer aan te passen.

ARTIKEL 8: Niet doorgaan van het Uitje/wijzigingen 8.1 Enkel Dagje Heusden komt het recht toe wijzigingen aangaande het door Klant geboekte Uitje aan te brengen. Dagje Heusden zal hiertoe onder meer (niet limitatief) overgaan indien uitvoering van het Uitje om welke reden dan ook niet verantwoord is en/of blijkt te zijn, of Dagje Heusden daartoe op grond van een wettelijke plicht en/of verzoek of aanwijzing van het openbaar gezag gehouden is. 8.2 Indien door omstandigheden door Dagje Heusden wordt besloten, dat het Uitje niet zal doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, zal Dagje Heusden zich inspannen dit direct aan de Klant mede te delen. 8.3 Indien Dagje Heusden besluit het door Klant geboekte Uitje geheel of gedeeltelijk te annuleren, op in dit artikel genoemde gronden, dan is Dagje Heusden klant geen vergoeding in welke vorm dan ook verschuldigd. 

 

ARTIKEL 8a: Annuleren/wijzigen van het Uitje door klant. Tot 14 dagen voor datum van het Uitje is het de klant toegestaan kosteloos te annuleren. Tot 1 week voor datum van het Uitje wordt in geval van annulering door klant de helft van de totale som van het Uitje doorberekend door Dagje Heusden aan klant. In geval van annulering door klant, 6 dagen of minder voor datum van het Uitje, wordt het gehele bedrag van het Uitje door Dagje Heusden doorberekend aan klant. In geval van wijzigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor annuleren. Dagje Heusden zal echter wel kijken naar de mogelijkheden en situatie (reden van annulering/wijziging) en zoeken naar een oplossing, hierbij alle redelijkheid in acht nemende. Annuleringen/wijzigingen dienen derhalve door klant altijd schriftelijk (post of mail) te worden medegedeeld aan Dagje Heusden.

ARTIKEL 9: Klachten Klachten over het door Dagje Heusden georganiseerde Uitje dienen, op straffe van verval van rechten van de Klant, door de Klant binnen 8 kalenderdagen nadat de Klant deze heeft ontdekt, of de Opdrachtgever deze redelijkerwijze had kunnen en/of behoren te ontdekken, schriftelijk aan Dagje Heusden te worden gemeld.

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid 10.1 Indien Dagje Heusden aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de reserveringssom (zie artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden) van het Uitje. 10.2 Dagje Heusden is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt door of aan de deelnemer(s), tijdens of ten gevolge van de het Uitje. 10.3 Dagje Heusden aanvaardt geen aansprakelijk voor de door de Klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een Uitje niet kan doorgaan. 10.4 Verlies en/of schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van Dagje Heusden of materialen van derden zullen aan de Klant in rekening worden gebracht. 10.5 DoeNederland.nl is in geen geval aansprakelijk indien Uitjes door of namens derden uitgevoerd worden zoals onder meer vermeld in artikel 2.3 en 3.2 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 11: Begin- en eindtijd De begin- en eindtijd van een Uitje wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het Uitje aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal Dagje Heusden hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de Klant.

ARTIKEL 12: Opschorting en ontbinding
12.1 Dagje Heusden is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: - de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt. - na het sluiten van de Overeenkomst Dagje Heusden ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de (betalings)verplichtingen niet zal nakomen. – de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 12.2 Voorts is Dagje Heusden bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dagje Heusden op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Dagje Heusden de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 12.4 Dagje Heusden behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13: Overmacht 13.1 Dagje Heusden is nimmer aansprakelijk voor door de Klant geleden schade indien Dagje Heusden niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar heeft kunnen voldoen wegens overmacht. 13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee Dagje Heusden ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst geen rekening kon houden of niet kon worden voorzien ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet door Dagje Heusden kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld, ziekte, sabotage, gebrek aan personeel, vertraagde aanlevering of ongeschiktheid van goederen, tekortschieten van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, (energie)storing, overstroming, aardbeving, brand, werkstakingen, overheidsmaatregelen, (problematieken bij) vergunningsaanvragen, transportmoeilijkheden en problematieken bij een betrokken verhuurder. 13.3 Dagje Heusden kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden (voort)duurt is Dagje Heusden gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van enigerlei schade en/of kosten aan de Klant. ARTIKEL 14: Toepasselijk recht 14.1 Op elke Overeenkomst tussen Dagje Heusden en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

 

ARTIKEL 15: De foto's die zijn gebruikt voor de site van Dagje Heusden bestaan uit stock foto's of komen uit eigen bestand. Aan de hand van de foto's kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. de inhoud en aard van het uitje. De daadwerkelijke inhoud van het uitje dat wordt beschreven bij de foto kan afwijken van hetgeen er op de foto wordt getoond. Klant kan op basis van wat er op de foto's wordt getoond op geen enkele manier aanspraak maken op verschillen in inhoud en aard van het uitje en foto. Er kan door klant niet worden geëist dat de inhoud van het uitje moet overeenkomen met de inhoud van het uitje. De foto's op de site van Dagje Heusden zijn van sfeerbepalende aard en geven niet de inhoud van het uitje weer. Klant kan achteraf op geen enkele manier bezwaar indienen bij Dagje Heusden over het niet overeenkomen van de foto's en de inhoud van het evenement.

ARTIKEL 16: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden 15.1 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.